dijous, 25 de juny de 2009

Traquitos de Biescas

En l’añada 1930, naxió en Biescas (Alto Galligo) MÁXIMO PALACIO ALLUÉ. De chicorrón marchó ta Franzia con a familia, pero fueras d’ixa chicota puenda d’a suya bida, perén ha bibito en Biescas, an cautiba un güertet chicorrón, ye santero de Santilena, e como "pelaire" treballa en un telar.

Maxi ye biesquense, u como diz Chesús Vázquez (con qui a relazión presonal data dende 1976), "biesquense de pro". Dende ixa calendata, en a que se funda o Consello d’a Fabla Aragonesa, Maxi ye un clasico en a escritura en "fabla", por as calendatas en as que escomenzipia e por a suya graniza riqueza lingüistica.

As primeras clases d’aragonés en l’Altoaragón se fizon en Biescas, e ascape se funda o Rolde de Biescas CHEN, de ro que Masimo ha muito que beyer. Asinas escomienza a escrebir en a luenga aragonesa que eba aprendito d’os suyos lolos de Sobrepuerto e Ballibió, d’os suyos pais en Biescas, e d’as chens d’a Bal de Tena e Ribera de Biescas, do treballó tota ra suya bida, dica ra chubilazión autual.

Ya en ixos primers tiempos, en 1978, gana un premio literario conzedito por o Rolde d’Estudios Nazionalista Aragonés (RENA) de Zaragoza, con o rilato tetulato "O Alto Aragón cuan yera mozé chicotón", primera d’as obras que publicamos en ista antolochía.

Os primers escritos son de 1978 e os zaguers de 1989, cuasi toz publicatos en a rebista FUELLAS D'INFORMAZlON D'O CONSELLO D'A FABLA ARAGONESA, fueras d’o premio d’o R.E.N.A. de 1978, e de belunos que publica en as añadas 1982-1984 en a rebista JACETANIA. Ye, pues, un pionero en a escritura en aragonés; bi ha mui pocos escritors d’ixas añadas de zaguerías d’os 70, e menos encara altoaragoneses.

A tematica ye mui dibersa, anque a mayor parti enradigata en a etnolochía. Tamién dibersa en o estilo: o mesmo escribe un rilato curto, as calandras ta l’añada (dende 1985 dica 1989, e que no se reproduzen asti), que fa una poesía de radiz popular u bella traduzión culta. A suya obra en aragonés fa un total de 25 articlos publicatos. Antimás, en febrero de 1982 remata un amplo metodo d’amostranza de l’aragonés ta l’alunnalla, feito de conchunta con Miguel Santolaria. Se trata d’un treballo de muitas pachinas, con debuxos en cuasi totas, feito con una conzeuzión mui moderna en os aspeutos pedagochicos e que ye encara inedito. Istas zagueras añadas ha feito charradas en Chaca e Samianigo sobre etnolochía e broxería, e colaborazions en dos folletos clamatos "Toponimia de Tierra de Biescas" (2001), e "Fuentes, fontañones, paúles y pochancos de Tierra de Biescas" (2003), os dos publicatos por o Conzello de Biescas, en os que ye o informán prenzipal.

Con ista publicazión de TRAQUITOS DE BIESCAS, damos a conoxer unos testos ta muita chen que esconoxe a produzión literaria d’iste biesquense (os primers tiraches de FUELLAS yeran de tasamén zien exemplars, lueñes d’o millar autual), autualizando, en o posible, bellas soluzions graficas que se feban serbir en ixas añadas ("nuey" por "nuei", "dase" por "dar-se", "se’n" por "se’n", "ueito" por "güeito"), acotraziando os tochez e adibindo rematanzas en "-t" (mozet, tot, piet) que cal que o leutor considere como mutas en a leutura.

Presentamos istos testos clasicos ta ra istoriografía de l’aragonés. Queremos que tiengan a repercusión que en merexen, tanto por os suyos contenitos como por a formula espresiba, que si bien son escritos en un estándar aragonés, tresminan por toz os costatos as trazas de charrar de l’alta Galliguera.

Emos entresacato d’o testo o bocabulario, con una chicota traduzión u definizión d’os bocables ta o castellano, pensando en que muitos d’os potenzials leutors conoxen millor ista zaguera luenga. Balga, por o menos, como un estrumento más ta que mos animemos a rebitalizar totas istas parolas en a nuestra bida cutiana.

Rolde "O Caxico"
Samianigo, sanmigalada de 2004